O nás Colná deklarácia Intrastat - SK Medzinárodná preprava Kontakt
INTRASTAT - SK

INTARSTAT -SK je systém štatistického zisťovania, ktorý spracúva a poskytuje údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach SR to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach tovaru uskutočnených medzi SR a členskými štátmi, ktoré nahrádza doposiaľ využívaný jednotný colný doklad ako zdroj údajov.


 • Spracovávanie všetkých dokladov súvisiacich s INTRASTAT - SK
 • Vystavovanie, odovzdávanie (zasielanie) hlásení na colný úrad
 • Evidencia hlásení
 • Odborné colné poradenstvo
 • Sledovanie legislatívnych zmien
 • Zabezpečenie a vykonávanie všetkých potrebných úkonov v súvislosti s uvedenou problematikou
 • Spôsob preberania dokladov potrebných k vyplneniu hlásení navrhujeme nasledovne:
  1. e-mailovou komunikáciou
  2. faxom
  3. osobne, podľa dohody
DOKLADY POTREBNÉ PRI ZASTUPOVANÍ V COLNOM KONANÍ
 • Výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list nie starší ako tri mesiace (overená kópia)
 • Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (kartu k nahliadnutiu na colnom úrade, kópiu k založeniu)
 • Mandátna zmluva podpísaná majiteľom alebo konateľom spoločnosti
 • Plnomocenstvo na zastupovanie v colnom konaní

© 2004 - 2009 AGA-colné služby, s.r.o. © 2004 - 2009 Created by AY Productions